Lees verder
Het Europees Parlement heeft een informeel akkoord bereikt met de lidstaten over de EU-klimaatwet. De nieuwe wet zet politieke beloften dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal zal zijn, om in een bindende verplichting. Dit biedt Europese burgers en bedrijven de zekerheid die ze nodig hebben om te investeren in de overgang naar klimaatneutraliteit. Na 2050 streeft de EU naar een negatieve uitstoot.
Redactie / Brussel

De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 van 40% tot ten minste 55% ten opzichte van de niveaus van 1990. Er wordt erkend dat reeds uitgestoten broeikasgassen zullen moeten worden verwijderd ter compensatie van broeikasgassen die worden uitgestoten in sectoren waar het koolstofarm maken van de economie het lastigst is.

Gezien het belang van onafhankelijk wetenschappelijk advies zal een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan worden opgericht om te beoordelen of het beleid consistent is en om toezicht te houden op de voortgang, zoals voorgesteld door het Parlement. De adviesraad zal bestaan uit 15 wetenschappelijke deskundigen die voor vier jaar worden benoemd.

Routekaarten

De Commissie zal ook sectorspecifieke klimaatdialogen en partnerschappen faciliteren door de voornaamste belanghebbenden samen te brengen om sectoren aan te moedigen routekaarten naar klimaatneutraliteit op te stellen.

De overeenkomst zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Comité milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de plenaire vergadering, alsook aan de Raad. De verordening treedt in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Zie ook:

Beeld: Dmitry Demidovich/Shutterstock