Lees verder
In de huidige markt van bio-energie en biobrandstoffen wordt vooral gebruik gemaakt van zuivere biomassastromen zoals hout en voedingsgewassen, die soms vanuit de hele wereld worden ingevoerd. Minder voor de hand liggende biomassa reststromen zoals GFT, maaisel, snoeisel en bijproducten van landbouw en industrie worden tot nu toe weinig efficiënt gebruikt. Omdat het om grote hoeveelheden gaat, hebben we in een consortium van Vlaamse en Nederlandse partijen onderzocht of er een manier is om deze reststromen op een economisch interessante wijze te verwerken en lokaal te benutten.
Luc Pelkmans

Als concept vertrokken we van een Energie Conversie Park (ECP). Op zulke site worden regionaal aanwezige biomassastromen gebundeld en omgezet in een combinatie van elektriciteit, warmte, biobrandstoffen en andere producten. Om een zo breed mogelijke waaier van reststromen te verwerken, wordt gestreefd naar een combinatie van technieken. Door onder meer de uitwisseling van restwarmte en restproducten tussen verschillende verwerkingsinstallaties kunnen meer efficiënte en kosteneffectieve oplossingen bereikt worden.

In het ECP-project hebben we vijf praktijkcases in Vlaanderen en Nederland uitgewerkt om de ontwikkeling van een ECP te doorlopen. Dit om al doende te leren op welke problemen je in de praktijk kan stuiten, hoe je een dergelijk initiatief best aanpakt en hoe kan je komen tot een economisch interessant concept. Op basis van de opgedane ervaringen is een kennissysteem uitgebouwd waar stakeholders met plannen voor lokale verwerking van biomassa gebruik van kunnen maken. Op die manier willen we een hefboom aanreiken voor de verdere uitbouw van lokale biobased initiatieven in Vlaanderen en Nederland en voor de krachtenbundeling naar een groene economie.

Het benutten van regionaal beschikbare biomassa voor de productie van energie en biobased producten biedt evidente voordelen en is theoretisch een mooie gedachte. Een optimale benadering met sterke onderlinge interacties en synergieën vraagt een gelijktijdige ontwikkeling van meerdere processen, vaak door verschillende partijen. Dit loopt echter niet vanzelf. Het vraagt een bereidheid om te investeren in innovatieve technieken, vergt een intense samenwerking tussen partijen en creëert onderlinge afhankelijkheden.

In de praktijk wordt vaker vertrokken vanuit bestaande faciliteiten en installaties, beheerd door een gedreven trekker. Die faciliteiten kunnen uitgebreid, omgebouwd of geoptimaliseerd worden met nieuwe technologieën en verwerkingsmogelijkheden, mogelijk stapsgewijs. Hierbij kunnen niet altijd de meest optimale mogelijkheden benut worden, maar is het wel makkelijker om effectief zaken te realiseren.

Het ECP kennissysteem en de verslagen van de praktijkcases zijn beschikbaar op http://www.ecp-biomassa.eu. Het onderzoeksproject ‘EnergieConversieParken’ werd mede gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg IVA programma Vlaanderen-Nederland.