Lees verder
Climate Action 100+ heeft voor het eerst een benchmark gepubliceerd met een evaluatie van de ambitie en de acties van 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen en andere bedrijven die een grote kans hebben om de overgang naar een netto-uitstoot van nul te bevorderen. De conclusie is dat bedrijven nog een lange weg te gaan hebben om hun beloften na te komen.
Redactie

De Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark biedt de eerste gedetailleerde, vergelijkende beoordeling van de prestaties van afzonderlijke bedrijven ten opzichte van de drie belangrijkste doelstellingen van het initiatief: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, verbetering van het bestuur en versterking van klimaatgerelateerde financiële bekendmakingen.

De Benchmark definieert de belangrijkste succesindicatoren voor het afstemmen van bedrijven op een toekomst zonder uitstoot en op de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Hoewel er wereldwijd steeds meer aandacht is voor bedrijven die ambitieuze klimaatafspraken maken, blijkt uit de beoordelingen van de Benchmark dat bedrijven nog een lange weg te gaan hebben om deze beloften na te komen. Geen van de beoordeelde bedrijven presteerde hoog op alle negen hoofdindicatoren en maatstaven die werden gebruikt voor de beoordeling. Verder blijkt dat geen enkel bedrijf volledig heeft bekendgemaakt hoe het de doelstelling zal bereiken om tegen 2050 of eerder een netto-nul-onderneming te worden. Dit omvat het vaststellen van korte- en middellangetermijndoelstellingen voor ambitieuze emissiereducties in het volgende decennium.

Uit de beoordelingen van de bedrijven blijkt vooral het volgende:

  • Het op elkaar afstemmen van de broeikasgasemissies van de waardeketen blijft vaak een blinde vlek. In totaal hebben 83 van de beoordeelde bedrijven (52% van het totaal) aangekondigd dat zij de ambitie hebben om tegen 2050 of eerder netto-nul te bereiken. Ruwweg de helft van deze toezeggingen (44) heeft echter geen betrekking op de volledige omvang van hun emissies.
  • Ambities op lange termijn moeten worden ondersteund door duidelijker strategieën en robuuste doelstellingen op korte en middellange termijn. 107 Bedrijven hebben doelstellingen voor de middellange termijn (2026-2035) vastgesteld, maar slechts 21 daarvan voldoen aan alle beoordelingscriteria; 75 bedrijven hebben doelstellingen voor de korte termijn (tot 2025) vastgesteld, maar slechts acht daarvan voldoen aan alle beoordelingscriteria.
  • Toekomstige investeringen moeten duidelijker worden afgestemd op de netto-nultransitie. Slechts zes bedrijven zeggen expliciet toe hun toekomstige kapitaaluitgaven af te stemmen op hun emissiereductiedoelstelling(en) voor de lange termijn, en geen van deze bedrijven heeft toegezegd toekomstige kapitaaluitgaven af te stemmen op de doelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius.
  • Raden van bestuur en directies van ondernemingen moeten de governance op het gebied van klimaatverandering verbeteren. 139 Van de onderzochte bedrijven (87%) houden op bestuursniveau toezicht op klimaatverandering, maar slechts een derde van de bedrijven koppelt de beloning van bestuurders rechtstreeks aan de emissiereductiedoelstellingen van het bedrijf.
  • Ambitieuze 1,5-graden trajecten ontbreken vaak in de klimaatscenario-planning. Slechts 10% van de bedrijven maakt gebruik van een klimaatscenario dat het 1,5-graden Celsius-scenario omvat en het hele bedrijf bestrijkt.

Climate Action 100+ is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van beleggersbetrokkenheid bij klimaatverandering. Het vertegenwoordigt meer dan 570 beleggers, met samen meer dan 54 biljoen dollar aan activa onder beheer. Het volledige rapport kan worden gedownload van de website.

Beeld: FOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock