Lees verder
De gedachte dat de Nederlandse landbouw via biomassa veel energie kan produceren, is verkeerd. De grond in Nederland levert veel meer op voor voedsel en tuinbouwgewassen dan voor biomassa om energie te produceren. Vooralsnog zijn zonnepanelen en windturbines naast energiebesparing veel kansrijker.
Redactie / 's-Heerenberg

Dat stelt Frits van der Schans, senior adviseur bij CLM Onderzoek & Advies in een recente blog over kringlooplandbouw op de website melkvee.nl.

Volgens Van der Schans staat Kringlooplandbouw voor evenwicht tussen akker-/tuinbouw en veehouderij, zuinig op energie, regionaal sluiten van kringlopen en respect voor biodiversiteit. Hij vreest echter dat de levensmiddelenindustrie zich door het beprijzen van de CO2-uitstoot gaat verplaatsen naar andere delen van de wereld, waardoor er hier minder voer voor de (intensieve) veehouderij beschikbaar komt. Dat betekent dat stijgende transportkosten de concurrentiepositie van Nederlands vlees en zuivel op de wereldmarkt verslechteren.

Volgens Van der Schans zou het zinvol zijn als de Nederlandse overheid op die ontwikkeling zou anticiperen, bijvoorbeeld door varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten bij overdracht met 10 procent te korten. ‘Dan krimpt de veehouderij geleidelijk en kunnen voer-mest-kringlopen op (Noordwest) Europese schaal (verder) sluiten. Daarmee krijgt de veehouderij zijn belangrijkste functies terug; het benutten van reststromen inclusief gras geproduceerd op gronden die ongeschikt zijn voor akker- en tuinbouw, en het produceren van hoogwaardig voedsel én goede mest. Zo maakt de sector van het klimaat als bedreiging een kans en dat getuigt van maatschappelijk ondernemerschap.’