Lees verder
De Nederlandse landbouw kan voldoen aan de klimaatdoelstelling in 2030, maar dat vergt een zwaar pakket van klimaatmaatregelen. Ook zou de overheid dan effectiever moeten sturen en implementeren dan nu het geval is. Dat blijkt uit het rapport ‘Beleidsscenario’s voor klimaatmitigatie in landbouw en landgebruik’ van Wageningen University & Research.
Redactie / Wageningen

Nederland is nu een grote bron van broeikasgassen, door de grote veehouderijsector en de emissies van gedraineerde veengronden. Nederland heeft daarnaast relatief weinig bos waarmee de emissies gecompenseerd kunnen worden. Daarom is er een combinatie van maatregelen noodzakelijk om het Nederlandse klimaatdoel te behalen: 55% minder broeikasgas-emissies in 2030 ten opzichte van 1990. Het gaat dan om:

  • technische maatregelen bij boeren;
  • krimp van de veestapel;
  • slootpeilverhoging in veenweidegebied;
  • meer bos.

Er zijn 4 beleidsscenario’s doorgerekend die zouden moeten bijdragen aan het realiseren van de klimaatopgave. Daaruit blijkt dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn als de overheid erin slaagt een effectief beleid te voeren met een hoge implementatiegraad, al dan niet aangevuld met sturing door het bedrijfsleven en andere maatschappelijke actoren. De onderzoekers plaatsen daarbij de kanttekening dat “Voor veel van de maatregelen geldt dat er nog geen duidelijke sturing is georganiseerd die ervoor gaat zorgen dat ze ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.”

Klimaatneutraal onhaalbaar

Een klimaatneutrale land- en bosbouwsector in 2035, zoals de EU eerder voorstelde, is voor Nederland in geen van de scenario’s haalbaar. Dit is alleen mogelijk met vergaande maatregelen voor de landbouw en de landinrichting, zoals een ingrijpende reductie van de (rund)veestapel, nog meer aanplant van bos en nieuwe technische maatregelen die de methaanemissie verminderen.

De reductie van de veestapel door opkoopregelingen zal overigens leiden tot een aanzienlijke daling van de landbouwproductie en gaat Nederland door het verlies van netto toegevoegde waarde naar schatting 5,4 tot 8,5 miljard euro per jaar kosten, bovenop de kosten van opkoop. De baten die daar tegenover staan vanwege vermeden milieuschade, wegen hier niet tegenop: 1,6 tot 2,8 miljard euro per jaar.

Kijk op de website van Wageningen University & Research voor meer informatie en het volledige rapport.

Beeld: Clara Bastian/Shutterstock