Lees verder
Op 28 december 2017 is het nieuwe Nederlandse Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) van kracht geworden. In dit plan legt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het afvalbeleid vast tot en met 2023, met een doorkijk tot 2029.
Redactie / Nederland

De afvaldoelstellingen in LAP3 zijn deels gebaseerd op het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het convenant ‘Meer en Betere Recycling’. Zo is er een extra hoofdstuk toegevoegd over afvalbeheer en overbrenging.

Het nieuwe plan introduceert een onderscheid in verschillende vormen van recycling, namelijk recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing, recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of vergelijkbare toepassing en chemische recycling.

Daarnaast introduceert LAP3 het begrip voorkeursrecycling, met als doel hoogwaardige recycling te stimuleren en uitvoer ten behoeve van laagwaardigere vormen van recycling tegen te houden. Specifieke aandacht is er voor microplastics, nanomaterialen, voedselverspilling, verpakkingsmateriaal en incontinentiemateriaal.

Ruimte voor experimenten

Een belangrijke wijziging in LAP3 is dat er meer wettelijke ruimte komt voor experimenten die er op zijn gericht om de realisatie van een circulaire economie te faciliteren. De regels voor grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen kunnen in zo’n geval worden versoepeld. Om innovaties te bevorderen, kan er via een speciale vergunning zelfs tot negen maanden lang met nieuwe technologie worden geëxperimenteerd, die nu nog niet is toegestaan. Momenteel vormen wet- en regelgeving vaak een belemmering voor experimenten met innovatieve technologie.

Aandacht voor de keten

Een nieuw hoofdstuk in het plan wordt besteed aan actoren in de keten. Voor iedere actor wordt aangegeven welke verplichtingen voor hem of haar gelden, maar ook welke mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, zowel door aankoop van grondstoffen en producten, het omgaan met grondstoffen en producten, als bij het afdanken ervan.

LAP3 vervangt het oudere LAP2 en is een maand geleden vastgesteld door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In de twee maanden daarvoor hebben 105 partijen, waaronder omgevingsdiensten, bedrijven en brancheorganisaties, reacties en wijzigingsvoorstellen ingediend. Het ontwerp-LAP is tevens voorgelegd aan andere Europese lidstaten. Geen daarvan heeft gereageerd.