Lees verder
Het Nederlands Normalisatie Instituut NEN roept belangstellenden op om mee te doen aan de feedbackgroep die zich gaat uitspreken over een whitepaper over plastics in het milieu.
Redactie / Delft

Dit onderwerp staat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van microplastics en humane gezondheidseffecten. Momenteel is er echter nog geen eenduidige, gestandaardiseerde methode voor de bepaling van plastics in het milieu. Dat werd ook benadrukt tijdens een kick-off evenement over dit onderwerp, op 9 december 2019.

Behoefte aan afstemming

Er is aangegeven dat er behoefte is aan afstemming op verschillende deelgebieden. Als gevolg daarvan zijn actieteams gevormd, die van start zijn gegaan met het schrijven van een whitepaper, waarin aandachtspunten en behoeften aan standaardisatie verder in kaart worden gebracht. Daarbij gaat het om vooronderzoek, veldwerkzaamheden, monstername, analyse en rapportage van macro-, micro- en nanoplastics in bodem, water en voedsel. Dit kan dienen als een eerste stap voor nationale en internationale normering.

Omdat het belangrijk is dat er een gemeenschappelijke basis is tussen de verschillende belanghebbenden in het Nederlandse speelveld, worden zowel het concept als de definitieve versie van de whitepaper gecirculeerd binnen een feedbackgroep. Het concept komt naar verwachting rond medio mei/juni 2020, de definitieve versie medio oktober 2020. Deelname aan de feedbackgroep staat open voor alle belanghebbende partijen. Zij kunnen hun contactgegevens doorgeven aan NEN.