Lees verder
De SER zal naar verwachting deze maand (september) het verzoek krijgen om een advies op te stellen over een breed duurzaamheidskader voor alle typen biomassa en alle toepassingsmogelijkheden, waarbij cascadering en hoogwaardige inzet van biomassa als belangrijke uitgangspunten worden gezien.
Redactie / Den Haag

In de aanloop daar naartoe is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op verzoek van het ministerie van I&W deze zomer gestart met een omvangrijke studie over de beschikbaarheid en toepassingen van biomassa binnen Nederland. Hierbij wordt een grote groep stakeholders betrokken: bedrijfsleven, NGO’s, brancheverenigingen, kennisinstituten, etc.

PBL doet dit onder andere door middel van Joint Fact Finding (JFF) en dialoogsessies. Deze zijn bedoeld om stakeholders de gelegenheid te geven hun gezichtspunten en/of de voor hen relevante studies of rapporten in het project in te brengen. De PBL-studie is nadrukkelijk niet bedoeld om te komen tot consensus, maar veel meer om het brede speelveld in de biomassadiscussie helder in beeld te brengen als input voor het opstellen van duurzaamheidscriteria en het genoemde SER-advies.

Zoals verwoord in het klimaatakkoord voorziet de Nederlandse regering een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet leiden tot een CO2-neutrale samenleving in 2050. Tegelijkertijd is er veel discussie (en onrust) over de vraag of er wel voldoende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn, zeker als het gaat om (grootschalige) import.