Lees verder
Voor biomassa lijkt in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Dat concluseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de vandaag (8 mei) verschenen studie ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’.
Redactie / Den Haag

Het PBL voerde deze studie uit als opmaat naar een SER-advies op basis waarvan het Nederlands kabinet een breed gedragen integraal duurzaamheidskader voor alle typen biomassa wil opstellen. De studie is beperkt tot productie en toepassing van biomassa voor materialen, voor energie en brandstoffen, voor toepassing als grondverbeteraar en als grondstof voor de chemie. Het meenemen van de gehele voedsel- en veevoersector zou op dit moment te ambitieus zijn geweest.

Breder perspectief

Hoeveel biomassa in de toekomst beschikbaar is en welke toepassingsmogelijkheden verantwoord zijn, hangt sterk af van het bredere perspectief dat men hanteert. Om een breed gedragen kader op te kunnen stellen, is dan ook een aantal punten van overeenstemming geïdentificeerd in de opvattingen van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen over biomassa:

 • De klimaatdoelen worden niet ter discussie gesteld.
 • Men vindt dat zorgvuldig met de bodem moet worden omgegaan.
 • Hout kan en mag onder voorwaarden worden geoogst.
 • Voor biomassa is een blijvende rol weggelegd als materiaal en als grondstof voor de chemie.
 • Als energetische toepassing onvermijdelijk is om de klimaatdoelen te halen, dan bij voorkeur waar alternatieven moeilijk beschikbaar zijn.
 • Het vertrouwen in de duurzaamheid van biomassa is het grootst wanneer deze afkomstig is uit Nederland, en ook groter wanneer deze afkomstig is uit de EU en niet uit de rest van de wereld.

Uitdaging

De grote bandbreedte in cijfers over beschikbaarheid van en behoefte aan duurzame biomassa en de verschillende visies daarop vormen een uitdaging voor het vormgeven van het duurzaamheidskader. Het PBL benoemt daarom een aantal aandachtspunten die het kabinet in dit kader kan meenemen:

 • Er lijkt een significante rol weggelegd voor biomassa in een klimaatneutrale, circulaire economie, als is verlies van biodiversiteit een reëel risico.
 • Een gezonde en vruchtbare bodem moet worden gewaarborgd, in overeenstemming met de EU-wetgeving.
 • Aangaande indirect landgebruik (gevolgen gewasteelt biomassa voor gebruik van landbouw- en bosareaal) lijkt het verstandig aan te sluiten bij het EU-wetgevingstraject.
 • Zet in op eerlijke, transparante handel in biomassa.
 • Luchtkwaliteit en gezondheidseffecten moeten meegenomen worden.
 • Nederland moet in EU-verband actief het gesprek blijven voeren, ook juridisch, over eisen aan geïmporteerde biomassa.

Het complete rapport is te downloaden via de website van het PBL.

Beeld: czjiri/Shutterstock