Lees verder
Voor een soepele transitie naar hernieuwbare energie en groene grondstoffen, zijn soms radicale innovaties nodig. Dit eist van ondernemers veel durf en kapitaal. Omdat de transitie naar een biobased/circulaire economie behoort tot de ambities van de overheid, zijn er diverse programma’s op zowel rijksniveau, provinciaal niveau als EU-niveau die bedrijven financiële steun geven.
Lucien Joppen

Specifieke subsidies voor biobased ontwikkeling

Een greep uit de subsidies die specifiek bedoeld zijn voor het stimuleren van de transitie naar een biobased economie.

Biobased Economy en Groen Gas

Gericht op onderzoek en/of ontwikkeling van hoogwaardig in te zetten biomassa. Het eindproduct moet te vermarkten zijn via chemisch katalytische- en biotechnologische conversieroutes, en/of de conversie van biomassa en organische grondstoffen bevattende reststoffen (bijvoorbeeld uit huishoudelijk afval) naar groen gas via vergisting of vergassing.
De subsidie is bestemd voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

Bio-economie in Horizon 2020

Dit onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma wil op een duurzame manier het beste uit onze biologische hulpbronnen halen. Dit leidt tot een overgang naar een duurzame Europese bio-economie. Eén die de kloof tussen nieuwe technologieën en hun uitvoering overbrugt. De financiering is beschikbaar voor iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie. De Europese Commissie verplicht vaak samenwerking met buitenlandse partners.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Hiermee stimuleert het ministerie van EZ de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnologieën en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

MIT-regeling Topsectoren Chemie en Energie

Met de MIT-regeling Chemie en Energie stimuleert het ministerie van EZ mkb-ondernemers om binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Het doel is de overgang naar een groene (biobased) chemie en een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening.

Bio-based Industries Joint Undertaking

De Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) is een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven, verenigd in het Bio-based Industries Consortium. BBI-JU is bedoeld om investeringen te mobiliseren in innovatieve faciliteiten en processen die hoogwaardige biobased producten fabriceren, en in onderzoek naar bioraffinage en demonstratieprojecten. In totaal wordt er 3.7 miljard euro geïnvesteerd in vijf waardeketens: de route van lignocellulose naar geavanceerde biobrandstoffen, biobased chemicaliën en biomaterialen, nieuwe generatie waardeketens in de bosbouw, nieuwe generatie waardeketens in de landbouw, nieuwe waardeketens van (organisch) afval en geïntegreerde bioraffinaderijen voor energie, pulp en chemicaliën.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor economisch evenwicht tussen de regio’s. De investeringen van het EFRO zijn gericht op enkele belangrijke prioriteitsgebieden: dit wordt ook wel ‘thematische concentratie’ genoemd: innovatie en onderzoek, de digitale agenda, ondersteuning voor het mkb en de koolstofarme economie. Met name dat laatste thema krijgt veel aandacht. Er wordt geëist dat meer ontwikkelde regio’s 20% van hun EFRO-middelen besteden aan projecten voor de koolstofarme economie, overgangsregio’s 15% en minder ontwikkelde regio’s: 12%.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn in totaal honderden regelingen waar ondernemers in de biobased economy gebruik van kunnen maken; sommige gelden ook voor ondernemers in meer algemene sectoren, andere zijn specifiek bedoeld op het stimuleren van vergroening en verduurzaming.

Informatiebronnen

Wilt u precies weten voor welke regelingen of subsidies u in aanmerking kunt komen, dan is er een aantal databases en on line informatiebronnen waarvan u gebruik kunt maken:

Financieringsatlas InnovatieLink

De Financieringsatlas van InnovatieLink bevat een overzicht van financiële regelingen en zo’n 200 financieringspartners / instanties die relevant zijn voor innoverende MKB-ondernemers. Een simpel keuzemenu helpt ondernemers in de biobased economy, energie en chemie er snel en eenvoudig achter te komen welke organisaties hen van dienst kunnen zijn.
InnovatieLink is een organisatie die is opgericht door de topsectoren Energie en Chemie om het innovatieproces bij MKB-bedrijven te versnellen. Behalve de Topsectoren, behoren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) en het Ministerie van EZ tot de partners.

  • Tel. Innovatielink: 030-747 00 26

Databank Kennisnet TKI-BBE

In de actuele databank Kennisnet van het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) vindt u een overzicht van alle bekende programma’s en regelingen gericht op valorisatie, toegepast en fundamenteel onderzoek op het gebied van Biobased Economy. Ook staat er een overzicht van financieringsbronnen. Deze informatie is ingedeeld naar geografisch bereik (Nationaal, Internationaal, Regionaal).

TKI-BBE is een samenwerkingsverband van bij de biobased economy betrokken Topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food. Ze geven richting aan de onderzoeksagenda en bieden bedrijven financiële steun bij onderzoeksprojecten.

RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert in opdracht van en samen met het Ministerie van EZ het programma Biobased Economy uit. Daarbij verbindt RVO.nl de biobased activiteiten van een groot aantal programma’s vanuit een overkoepelende overheidsvisie op de Biobased Economy. Bovendien voert RVO.nl meerdere nationale en Europese subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van Nederlandse ministeries en de Europese Unie.
In de subsidiewijzer van RVO.nl zijn informatie over en voorwaarden van deze regelingen en subsidies op te zoeken, op doel (investeren, onderzoeken, etc.), type (borgstelling, fiscaal voordeel, samenwerkingsprogramma, voucher, etc.) subsidie, bestemming, sectoren en landen.

InnovationQuarter Financieringsgids

Specifiek gericht op ondernemers in Zuid-Holland is de Innovation Quarter Financieringsgids, die echter ook voor ondernemers in andere regio’s veel bruikbare informatie bevat. Deze gids geeft een duidelijke uitleg over de verschillende financieringsvormen en bij welke fase in de bedrijfscyclus zij passen. Investeerders vertellen waar zij op letten wanneer ze met een ondernemer in gesprek gaan. Ook bevat de gids een rijke verzameling van bronnen over ondernemerschap, investment readiness en databases waar u investeerders kunt vinden.

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

Contact:
Damien van der Bijl (Senior Investment Manager), tel. 06-122 31 808.
Secretariaat tel. 088-4747 255.

Nationale Financieringswijzer

De Nationale Financieringswijzer is een online wegwijzer voor ondernemers bij het vinden van passende financiering voor hun onderneming. De site is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Banken, MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van EZ, de Kamer van Koophandel en RVO.nl. Daarnaast zijn diverse financieringspartners en branche-organisaties betrokken. De Financieringswijzer verwijst ondernemers door naar partijen waar zij voor financieringen terecht kunnen en geeft inzicht in hoe soortgelijke ondernemingen over het algemeen zijn gefinancierd. De Financieringswijzer is bruikbaar voor ondernemers in de biobased economy, maar niet specifiek voor hen bedoeld.

Ondernemersplein

Op de website Ondernemersplein is een schat aan informatie te vinden over financieringsvormen; van crowdfunding tot participatiemaatschappijen, van bankkredieten tot seed fondsen. Bovendien is er veel informatie over bijvoorbeeld subsidies en fiscale regelingen. Op een forum kunt u uw vragen kwijt en in gesprek komen met andere ondernemers en/of adviseurs. Ondernemersplein is een initiatief van de Kamer van Koophandel, de rijksoverheid, RVO.nl, het CBS, de RDW en het UVW. Het is bruikbaar voor ondernemers in de biobased economy, maar niet specifiek voor hen bedoeld.

Subsidiewijzer van de Europese Commissie

De Europese Commissie verleent subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen of bijdragen tot de uitvoering van een programma of het beleid van de EU. Op de Subsidiewijzer van de EC (‘Overheidscontracten en financiering’) is een overzicht te vinden van Europese subsidies, structuur- en investeringsfondsen en kleine leningen met steun van de EU.