Lees verder
Delphy, Topsurf Nederland, Mts Kooyman en Cirkellab hebben de handen ineen geslagen onder de naam ‘De Hoeksche Waard Rond’. Doel is het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem in de regio Hoeksche Waard met reststromen uit de landbouw, de voedselverwerkende industrie en uit andere organische restromen uit de regio.
Redactie / Hoeksche Waard

De landbouw in de Hoeksche Waard is van een hoog peil. Ondernemers zoeken in de samenwerking echter verbeteringen in hun producten door bijvoorbeeld diversificatie in het telen van gewassen, het toepassen van precisielandbouw, het verminderen van chemische middelen en uiteraard ook het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid die is teruggelopen onder meer door strengere mestwetgeving en klimaatverandering.

Kansen voor biobased producten

Met dit traject springen de samenwerkende partijen in op deze behoefte waarbij de te nemen maatregelen moeten leiden tot een geringer grondstoffengebruik, gesloten kringlopen, een betere bodemvruchtbaarheid, een vitaler gewas, meer biodiversiteit en een lagere behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen en/of kunstmest. En daarmee een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen van met name fosfaat, een knelpunt in de regio. Tot slot biedt ketensamenwerking nieuwe kansen voor bedrijven die biomassa gaan verwerken tot nieuwe biobased producten.

Om dit te realiseren wordt er samenwerking gezocht met akkerbouwers en telers uit de Hoeksche Waard, met voedselverwerkende bedrijven uit de regio – denk bijvoorbeeld aan een koffiebranderij waarbij koffievliesjes vrijkomen bij het branden van de koffiebonen – en een partij als een waterschap waarbij een reststroom als baggerslib interessant kan zijn. Als de relevante reststromen – met een hoog gehalte aan organische stof, maar laag in fosfaat – in kaart zijn gebracht, zullen er 30 proeftuinen gerealiseerd worden om in de praktijk te testen welke stromen de beste resultaten hebben op de bodemkwaliteit.

Gesloten kringloop

Uitgangspunt is dat biomassa geproduceerd in de Hoeksche Waard in de vorm van landbouwproducten, na verwerking (bioraffinage) weer terugkomt in de bodem van de Hoeksche Waard en aangevuld met nuttige reststromen in en buiten de regio: ‘de Hoeksche Waard Rond’.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de EU en de Provincie Zuid-Holland vanuit ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.