Lees verder
Koolstof is en blijft de kern van onze waardeketens, ingebed in chemische stoffen die de materialen en consumentenproducten maken die we allemaal gebruiken, aldus Marco Mensink, directeur-generaal van Cefic.
Redactie / Brussel

Mensink reageerde op de mededeling van de Europese Commissie van vorige week over duurzame koolstofcycli. Daarin staat dat we duurzame en klimaatbestendige koolstofcycli tot stand moeten brengen door middel van drie kernacties:

  1. Onze afhankelijkheid van koolstof drastisch verminderen, door het verbruik van primaire hulpbronnen te verminderen en over te schakelen op een circulaire economie, en hernieuwbare energie op te schalen.
  2. Recycling van koolstof uit afvalstromen, uit duurzame bronnen van biomassa of rechtstreeks uit de atmosfeer, om deze te gebruiken in plaats van fossiele koolstof in de sectoren van de economie die onvermijdelijk koolstofafhankelijk zullen blijven. De sectoren van de circulaire economie en de duurzame bio-economie kunnen deze doelstelling verwezenlijken en moeten technologische oplossingen voor koolstofafvang en -gebruik (CCU) en de productie van duurzame synthetische brandstoffen of andere niet-fossiele koolstofproducten bevorderen.
  3. Opschaling van oplossingen voor koolstofverwijdering waarbij CO2 uit de atmosfeer wordt opgevangen en voor de lange termijn wordt opgeslagen, hetzij in ecosystemen door middel van natuurbescherming en koolstoflandbouw-oplossingen ( carbon farming’) , hetzij in andere opslagvormen door middel van industriële oplossingen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de biodiversiteit of de aantasting van ecosystemen.

“Zoals duidelijk in de nieuwe EU-strategie, speelt de chemische industrie een centrale rol”, aldus Mensink, die eraan toevoegt dat deze industrie al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het terugdringen van de koolstofintensiteit, met name door energie-efficiëntie. “Door recycling kunnen we de resterende koolstofkringlopen sluiten. Het hergebruik van de emissies van andere industrieën kan bijvoorbeeld waardevolle grondstoffen opleveren voor onze sector, wat de mogelijkheden nog vergroot. Op langere termijn kunnen we, door koolstof rechtstreeks uit de lucht op te vangen, de chemie van de toekomst creëren en tegelijkertijd het koolstofgehalte in de atmosfeer verlagen. Het is een zeer opwindend gebied.”

“Het veiligstellen van de toegang tot alternatieve koolstofbronnen uit afval, industriële processen en biogebaseerde bronnen is een absolute noodzaak om het uiteindelijke doel van klimaatneutrale waardeketens te bereiken. Een gebied om binnenkort aan te werken zijn de definities en boekhoudkundige kaders die de industrie in staat stellen om snel vooruitgang te boeken.”

Beeld: metamorworks/Shutterstock