Lees verder
OCI Nitrogen ontwikkelt samen met Re-N Technology een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot, Sittard-Geleen.  Re-N technology is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. OCI Nitrogen is afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest én levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien.
Redactie Geleen

Het project zal worden gerealiseerd onder de naam Zitta®Biogas Chemelot. De biogasinstallatie gaat een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het mestoverschot in Nederland. Tegelijkertijd wordt het productieproces van OCI Nitrogen verduurzaamd. Dit is geheel in lijn met de doelstellingen die de Nederlandse overheid in het nieuwe regeerakkoord heeft gesteld op het gebied van broeikasgasemissies.

Volledige recycling

De installatie verwerkt mest die wordt omgezet naar biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water. Door de schaalgrootte en de integrale aanpak is de installatie een duurzame oplossing voor het mestprobleem in Limburg en daarbuiten. Het biedt mogelijkheden voor veehouders, de kunstmestindustrie en het milieu. De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting – door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven – geminimaliseerd wordt. De biogasproductie wordt daardoor juist gemaximaliseerd. Het biogas wordt ingezet voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4.5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Tevens wordt ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

Slimmer door integratie

De biogasinstallatie gaat ongeveer 700 kton ton mest verwerken, waarmee 40 miljoen kubieke meter biogas kan worden geproduceerd. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van 25.000 huishoudens, waarmee OCI Nitrogen haar CO2 footprint verlaagt. Een groot voordeel van de locatie Chemelot is de beschikbaarheid van restwarmte. Restwarmte van fabrieken van OCI Nitrogen wordt gebruikt voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrel. Hiermee wordt de efficiency van de installatie significant verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Omgevingsvergunning

Dit initiatief past helemaal in de nieuwe gebiedsvisie Chemelot 2025 waarin Chemelot de meest competitieve en duurzame chemiesite van West-Europa wil worden. Daarbij moeten alle bestaande fabrieken zich inspannen om minder en slimmer energie te verbruiken en de uitstoot van CO2 te beperken. De Provincie Limburg heeft inmiddels de omgevingsvergunning verleend. Daaraan voorafgaand is dit voorjaar met een afvaardiging van omwonenden gesproken over het voorgenomen project. De haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de zogeheten Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De planning is om de biogasinstallatie in 2020 in bedrijf te hebben.

Bekijk de infographic voor meer informatie over Zitta®Biogas Chemelot.