Lees verder
De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt dit najaar opnieuw opengesteld. Vanaf 2 oktober 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.
Redactie / Den Haag

De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie.

Het kabinet streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Op dit moment wordt gewerkt aan de verbreding van de SDE+ naar CO2-reducerende technieken. De verbreding van de SDE+ is nog niet van toepassing op de najaarsronde 2018.

Kostenreductie

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. Vooral bij zonne-energie is reeds een forse kostenreductie te zien. Daarom is in deze SDE+ ronde de vergoeding voor deze techniek verlaagd.

Ook wind op zee is steeds goedkoper geworden. Dit valt buiten SDE+. Onlangs is zelfs een vergunning verstrekt voor ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. De eerstvolgende tender staat gepland voor eind 2018, voor het windpark Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV.