Lees verder
Er is in Nederland behoefte aan proeflokaties voor groene technologieën (zie zijkader), een van die locaties komt in Boxtel en gaat Greentech Park heten.
Paul-Ivo Burgers

Greentech Park en Greentech Campus zijn initiatieven van vijf partijen (Agrifood Capital, gemeente Boxtel, Helicon Opleidingen (Green Engineering), Rabobank en Maris Projects) die gesteund door het onderzoek van de SER Brabant en de taskforce Natuur en Energie van juni 2013 hebben besloten om uit Cleantech, Greentechnologie door te ontwikkelen op de locatie Boxtel in het gebied “Het groene woud”.

Omdat er een aantal spelers in de regio actief is op het gebied van zogenaamde “green engineering” werd er gezocht naar een passende samenvoeging van marktvragen en ontwikkelingen op het gebied van biomassa. Dit heeft er toe geleid dat in diverse sessies onderwijs, bedrijfsleven en de overheid zich samen hebben gebogen over de vraag hoe greentechnology een goede bijdrage kan leveren aan de economie en maatschappelijke behoeften van Brabant, specifiek de regio’s Noordoost en Zuidoost Brabant.
Er is gekeken naar logistiek, voorradige biomassastromen, bestuurlijk draagvlak en de combinatie van onderwijs en bedrijfsleven die goed samenwerken op het gebied van innovatie. Er blijkt in Brabant (en heel Nederland) behoefte te zijn aan proeflocaties waar nieuwe technieken op schaal gebouwd worden en waar men kan innoveren en samen met bedrijfsleven verwaardigstechnieken kan doorontwikkelen.

Onderzocht is hoe, met de enorme potentie aanwezig, juist de biologische tak van Cleantech naar een hoger plan te tillen en invulling te geven aan de lacune waar de markt behoefte aan heeft. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een splitsing in twee hoofdstromen:
Het Greentech Park en de Greentech Campus.

 

Greentech Park Brabant

Greentech Park Brabant heeft de ambitie om op kleine schaal te laten zien dat het verwaarden van groene reststromen kan leiden tot een interessante businesscase en schoon en acceptabel voor de omgeving kan zijn. Het speelt in op de behoefte van onder andere locale energiecoöperaties en bedrijven die hun eigen energie op willen wekken. De technieken zijn beschikbaar, alleen is het vooralsnog nooit op deze wijze aan elkaar gekoppeld. De kansen die dit biedt zijn enorm en veel belovend.
Hiervoor is een unieke combinatie van installaties nodig die samen twee stromen gebruiken : Houtresten en GFT. De ene stroom wordt vergast, de andere vergist. De output is Elektriciteit, Warmwater en Biogas. Daarnaast wordt er met de beschikbare warmte een anaeroob drogingproces gevolgd om de vrijkomende residuen extra te verwaarden tot marktproducten voor de agrarische sector. Al deze facetten worden samen in één installatie samen gevoegd. Deze installatie is modulair opgebouwd zodat er volgens het “LEGO”-principe nieuwe verwaardingsstappen toegevoegd en verouderde stappen verwijderd kunnen worden. Dit geeft het system flexibiliteit.
Er is een aantal randvoorwaarden nodig voor de innovatie die dit systeem teweeg brengt:

  • Een pilot facility waaruit blijkt dat het een bewezen concept is
  • Een vergunning op hoofdlijnen of wel een cluster vergunning voor flexibel schakelen in deel processen voor optimaal rendement.
  • Een groep investeerders
  • Een lokale afzet van warmte, elektriciteit en biogas (2 van 3 is prima)
  • Beschikbaarheid van locale reststromen (liefst Ø 30km)

De ontwikkelende partners van het Greentech Park hebben besloten de handen ineen te slaan en een proeflokatie te ontwikkelen die potentiële investeerders kan overtuigen van de werking en het verdienmodel dat er achter schuilt. Het aardige aan het Greentech Park is het feit dat de installatie ook door locale partijen in aandeelhouderschap in eigendom kan zijn. Hiermee wordt de eigenaar van de grondstof (voormalig groen afval) ook benefactor van de installatie die voorziet in een oneindige lokale behoefte: Energie.
Dit model is ook zeer geschikt voor een probleem waar veel innovatieve groene bedrijven tegen aan lopen: lokaal draagvlak voor hun ontwikkelingen verkrijgen. De magische zin is: “We all benefit”.

 

De Greentech Campus


Uit bovenstaande vraagstelling over wat de omvang en impact van deze Greentech ontwikkelingen wordt, is het idee ontstaan om naast het ontwikkelen van het Greentech Park Brabant en Pilot, ook een virtuele Campus op te richten. In deze Campus, Greentech Campus Brabant genaamd, wordt in een heel breed verband nagedacht over en ontwikkeld aan concepten die de basisgedachte van Greentech Park Brabant zoals deze nu is opgezet verder doorontwikkelen. Naast het delen van kennis en het werken aan projecten geeft de Greentech Campus ruimte aan research en development door een gelaagdheid te bieden in de toegankelijkheid van de site. Het doel is:

  • Om in 3 “O” (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) verband informatie te verschaffen over Greentech, o.a. door lessen op locatie en virtueel of live, online, op afstand.
  • De mogelijkheden hiermee ontstaan in kaart te brengen en verder door te ontwikkelen
  • Projecten te draaien op deelgebieden die te maken hebben met lokale energievoorziening en verwaarding van biobased reststromen in bredere context.
  • Research en development op het gebied van greentech stimuleren bij bedrijven en onderwijsinstanties in een veilige omgeving. Dit om innovatie verder te brengen met stevige businesscases die het buitenland en concurrentie achter zich laat.

De partijen achter het park en de virtuele campus zien dit als een nieuwe basis voor o.a. lokale energieopwekking en onderkennen de kansen voor energiecoöperaties als de installatie operationeel is.

Het hele persbericht over het Greentechpark kunt u hier downloaden.