Lees verder
In 2012 nam Bayer Antwerpen het beheer van haar afvalstoffen kritisch onder de loep. Het bedrijf boekte gelijk indrukwekkende resultaten. De CO2-uitstoot daalde 23 procent en de milieukosten met 17 procent. Bovendien schroefde Bayer het totale afvalvolume terug met 20 procent. In april van dit jaar kreeg het chemiebedrijf hiervoor de eerste Sustainability Award van afvalverwerkingsbedrijf Indaver. Beide ondernemingen werken al jaren nauw samen op het terrein van afval.
Yves de Groote

Bayer kreeg de eerste Indaver Sustainability Award als erkenning voor het vinden van een optimaal evenwicht tussen recuperatie en de meest economische oplossing bij haar afvalbeheer. Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met de aard van het grotendeels giftige afvalstoffenpakket van het chemiebedrijf. Het afvalverwerkingsbedrijf garandeert een veilig transport en vernietiging van alle schadelijke componenten.

Duurzaam ondernemen maakt integraal deel uit van de Bayer-missie ‘Science For a Better Life’, benadrukt Carine De Block, milieudeskundige bij Bayer Antwerpen. ‘Veiligheid, milieubescherming, product- en proceskwaliteit en commerciële efficiëntie zijn gelijkwaardig voor het bereiken van onze bedrijfsdoelstellingen. Onze verantwoordelijkheid is om voor de huidige en toekomstige generaties de milieu- en energieprestaties continu te verbeteren.’ Dit stimuleert volgens haar het bewust en verantwoord omgaan met grondstoffen, materialen en energie. Ze wijst er ook op dat de producten die het bedrijf produceert, zoals het isolatiemateriaal polyurethaan, bijdragen tot een duurzame samenleving. Immers, isolatiemateriaal dringt energieverbruik terug.

 

Afvalpakket onder de loep

Als grootschalig chemisch productiebedrijf kampt Bayer met complex afval dat zorgvuldigheid vereist, omdat het niet terug in de keten mag komen omdat volgens het bedrijf veiligheid voor mens en omgeving steeds voorop staat is. Duurzamere resultaten boeken is dan vanzelfsprekend een duidelijke uitdaging. Carine De Block: ‘We werken als sinds 1993 samen met Indaver. Sinds 2004 is dit bedrijf niet alleen verantwoordelijk voor de complete verwerking van al onze afvalstromen, maar ook voor de complete logistiek, inclusief de volledige administratie. In 2009 hebben we het vertrouwen in Indaver nogmaals bevestigd met een nieuw Total Waste Management-contract.’ Onderdeel van het contract was dat het bedrijf het volledige afvalstoffenpakket, totaal 8.779 ton in 2012, in detail onder de loep zou nemen en op deze wijze Bayer naar de weg zou leiden naar de meest duurzame oplossingen voor het afval.

 

Individuele screening

In  2012 voerde Indaver hiervoor een grondige LCA-studie uit voor het volledige afvalstoffenpakket, vervolgt Christine Verkinderen, project manager bij Indaver. ‘Deze studie is gebaseerd op een berekeningsmodel dat wij samen met de KU Leuven hebben ontwikkeld. Dit model maakt gebruik van de in Europa ontwikkelde en gebruikte methodieken, maar we hebben in nauw overleg met de universiteit de standaardparameters aangevuld met specifieke parameters gebaseerd op onze kennis van afvalverwerkingsinstallaties. Zo kwantificeren we conform onze filosofie de drie facetten in onze aanpak, gericht op: geen risico’s voor de klant, de beste prijs en maximale recuperatie.

Zij legt uit dat bij Indaver met behulp van het ontwikkelde model  elke afvalstroom aan een grondige individuele screening werd onderworpen en de optimale verwerkingsoplossing werd gekozen. ‘We maken onderscheid tussen afvalstromen die speciale aandacht vragen en afvalstromen die we volgens standaard procedures verwerken. Beide vereisen een andere aanpak. Daarbij houden we ook rekening met verschillende aspecten in de productieomgeving, zoals bij Bayer de mogelijke opslagcapaciteit, maar ook de afvoer van het afval, de impact hiervan op de continuïteit van het productieproces bij klant. Er zijn stromen waar dit niet of in mindere mate van belang is, andere stromen kunnen dan weer het volledige productieproces zwaar verstoren.’

 

Indrukwekkende resultaten

Carine De Block noemt de resultaten indrukwekkend. ‘Van de totale afvalhoeveelheid kon 56 procent worden gerecycleerd. Op het totale afvalstoffenpakket verlaagde Bayer in 2012 haar milieukosten met 17 procent en reduceerde het bedrijf de CO2-uitstoot met 23 procent ten opzichte van 2011, bij een lichte stijgende productie. Bovendien verminderden we ons totale afvalvolume met 20 procent door procesoptimalisatie, afvalpreventie aan de bron en door meer afvalstoffen te recycleren. Uiteraard droegen de verbeterde milieuprestaties van de Indaver-verwerkingsinstallaties bij tot dit resultaat.’

Meer in detail legt De Block uit dat de kosten gedrukt konden worden door naar nieuwe, andere bestemmingen van de afvalstromen te kijken, waarbij ook over de Indaver-grenzen werd gekeken voor verwerking of recyclage, die geld opleverden en dus een besparing opleverden voor Bayer.

‘De belangrijkste realisatie bij de reductie van de CO2-uitstoot is het efficiëntere afvalbeheer, zowel verwerking als transport, de focus van het volledige project’, benadrukt Carine De Block. ‘Deze realisatie is des te opmerkelijker aangezien de productiecapaciteit in 2012 10 procent hoger lag dan in 2011.’ Waakzaamheid op het vlak van energie- en materiaalkosten blijft evenwel geboden.

‘Optimalisatie bij de opstart van een nieuw productieproces voor de productie van polyether maakte het dan weer mogelijk om een belangrijk bijproduct – welk wil het bedrijf niet zeggen – intern een nieuwe, nuttige toepassing te geven’, aldus Carine De Block. Vanzelfsprekend koos het bedrijf hierbij voor state-of-the-art proces- en informatietechnologie. ‘Via de optimalisatie van de productieprocessen en het procesbesturingssysteem zijn de laatste jaren opmerkelijke verbeteringen gerealiseerd in de overgangsfase van de productie van bepaalde typen producten.’

 

Scheiden aan de bron

‘Omdat we werken met volcontinue productieprocessen is het altijd zaak om afvalstromen aan de bron onmiddellijk zoveel mogelijk te scheiden en vervolgens selectief in te zamelen’, zegt Carine De Block als eerste over de geboekte resultaten en afvalpreventie. ‘Als onze productieprocessen vlot verlopen, zijn de afvalstromen automatisch minimaal. Voor de productie komt het er dus op aan steeds een efficiënte en betrouwbare productie te garanderen.’ Ze wijst er ook op dat bij het verpakken gekozen wordt voor bulkverpakking en voor de meest duurzame verpakking.

Terugblikkend op het project herhaalt Carine De Block dat Bayer en Indaver elkaar gevonden hebben in dezelfde duurzaamheidsfilosofie. ‘Wij waarderen Indaver bovendien omdat ze volledig met ons meedenken en samen met ons op zoek gaan naar de meest duurzame oplossingen voor onze afvalstromen. Daarnaast stellen we de open communicatie met vaste en competente contactpersonen bijzonder op prijs. Ook in de tussentijdse en wederzijdse evaluaties (via balanced score cards) van onze prestaties zijn we zeer open naar elkaar toe.’

 

Foto: Indaver