Lees verder
Met het stimuleringsproject GoBio! wil de Kamer van Koophandel in Rotterdam ondernemers in het mkb helpen in het zoeken naar kansen in de biobased economy. Samen met stakeholders is de KvK bezig met het verspreiden van kennis en het initiëren van kennis- en businessclusters. ‘Het is een lonkend perspectief en daarbij helpen wij het mkb vanuit hun eigen behoefte’, aldus KvK- adviseur Koen Knol.
Aribert Guiking

‘Het project GoBio! ondersteunt mkb-ondernemers in Zuid-Holland in het vergroten en verzilveren van hun marktkansen op het gebied van biobased economy. Dat gebeurt door kennis over te dragen, individueel innovatieadvies te verstrekken, cross-sectorale samenwerking op te zetten en relevante kennis- en ketenpartners aan te dragen.’ Deze tekst, letterlijk geplukt van de site www.gobio.nu vat samen waar het stimuleringsprogramma om draait. Het programma is in september vorig jaar gestart en loopt nog tot eind van dit jaar, maar de kiem ervan ligt in begin 2012. Op initiatief van Syntens (zie kader) werd toen een op het mkb gericht biobased ontwikkelproject gestart, uitgevoerd door een landelijk team met twaalf adviseurs.

Informeren en inspireren

Uit onderzoek van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) bleek dat er in Zuid-Holland op verschillende plekken activiteiten plaatsvonden die sterke raakvlakken hadden met die biogebaseerde economie en bij Syntens werden kansen gezien om hier meer structuur in aan te brengen. Samenvattend: het project GoBio! werd gelanceerd door Syntens en de Kamer van Koophandel Rotterdam in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, geruggesteund met een financiële bijdrage van de EU, waarbij de focus ligt op het mkb. ‘Wij willen mkb-ers informeren en inspireren over de kansen die de biobased economie biedt’, zegt Koen Knol, senior adviseur bij de Kamer van Koophandel en voorheen werkzaam bij Syntens waar hij zich bezig hield met allerlei zaken rond ‘biobased’ en agrofood.

Van zaad tot bouwplaat

‘Wij willen voorbeelden laten zien door koplopers naar voren te schuiven’, vertelt Knol. Hij heeft inmiddels een team samengesteld dat de boer op ‘Het project GoBio! ondersteunt mkb-ondernemers in Zuid-Holland in het vergroten en verzilveren van hun marktkansen op het gebied van biobased economy. Dat gebeurt door kennis over te dragen, individueel innovatieadvies te verstrekken, cross-sectorale samenwerking op te zetten en relevante kennis- en ketenpartners aan te dragen.’ Deze tekst, letkan om het bewustzijn bij de doelgroep te vergroten en de Kamer van Koophandel is druk bezig met het organiseren van informatiebijeenkomsten en het opzetten van biobased clusters. Want bedrijven die iets willen betekenen in de biobased economy moeten samenwerken of – zoals de KvK dat noemt – cross-sectoraal samenwerken. ‘Van zaad tot bouwplaat’, stelt Knol, waarbij het zaad uitgroeit tot een plant die dient als grondstof voor een plaat die gebruikt kan worden in de bouw. Boeren en tuinders, chemische industrie, verpakkingsindustrie, bouw: allerlei bedrijven zullen elkaar moeten vinden, willen zij succesvol kunnen opereren in de groene economie, zo is de achterliggende gedachte. Dit veelal in samenwerking met hogescholen en universiteiten en aangejaagd door een duurzaam inkopende overheid.

Businesscluster

Op dit moment wordt die samenwerking op diverse manieren gestimuleerd. Op regionale en plaatselijke bijeenkomsten worden bedrijven uitgenodigd om kennis te maken, kennis te delen, afspraken te maken en clusters te vormen. Voordeel is dat de KvK over veel namen en adressen beschikt en dicht bij ondernemers staat.

Knol: ‘Ondernemers kunnen gezamenlijk in kleine groepjes voor informatie terecht bij de KvK en ook individuele intake- en klankbordgesprekken zijn mogelijk, waarbij we gericht doorverwijzen naar de juiste partners of kennispartij. Wij denken er ook over om koplopende ondernemers op bijeenkomsten te laten pitchen om zo andere ondernemers te inspireren.’ Knol geeft een voorbeeld hoe GoBio! in de praktijk kan werken. ‘Wij hebben een bollenteler die inhoudsstoffen uit bollen wint, in contact gebracht met wetenschappers. Hij deed het praktische werk, zij het onderzoek en met het resultaat kan de teler nu internationaal de markt op richting farmacie en chemie.’ Knol noemt nog een voorbeeld. Een tweet van een jachtontwerper werd opgepikt door een medewerker van (toen nog) Syntens, er volgden gesprekken en contacten met derden wat resulteerde in bouwplaten van vlas, red cedar en biologische epoxy. De platen zijn oersterk en geschikt voor vlakke én gekromde constructies, dus ideaal voor de jachtbouw.

Tweede Maasvlakte

Ook grotere bedrijven of organisaties worden betrokken bij het project. Een niet onbelangrijke partij in Zuid-Holland is de haven van Rotterdam. De Tweede Maasvlakte is nog volop in ontwikkeling en daar liggen kansen voor de verwerking van organische afvalstromen die vrijkomen in de haven. Zo is de KvK betrokken bij BioPort Rotterdam 2014, een programma georganiseerd door young professionals die bij Shell, Vopak, Royal Haskoning DHV en Havenbedrijf Rotterdam werken. De KvK brengt hierbij haar netwerk in en de ervaring met clustervorming. Het moet leiden tot een mkb-businesscluster dat gericht is op de verwerking van de organische reststromen. Verwijzend naar de ‘vanzaadtotplaatgedachte’ denkt Knol ook aan het gebruik van biobased bouwproducten. ‘Wij ondersteunen een Zuid- Hollands bouwcluster dat de toepassing van biobased materialen, producten en bouwconcepten wil bevorderen door het creëren van een gelijk speelveld. We zouden dan tegen het Havenbedrijf of Gemeente Rotterdam willen zeggen: ‘Geef dat cluster die opdracht!’ Dan kunnen zij launching customer zijn.’

Kader

Kamer van Koophandel nieuwe stijl

GoBio! is een stimuleringsproject voor mkb-ers in Zuid-Holland en wordt gedragen door de Kamer van Koophandel, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland plus geldelijke steun van de EU. Vooral medewerkers van de Kamer van Koophandel treden op als adviseur naar het mkb en andere partijen. Zij vervullen een spilfunctie binnen het programma GoBio! Het is een voorbeeld hoe de KvK zich als organisatie richt op het stimuleren van groeikansen voor het mkb door middel van innovatie. GoBIO! werd in 2013 geïnitieerd door Syntens. Sinds begin dit jaar is Syntens opgegaan in de KvK nieuwe stijl en door de samenvoeging van beide organisaties heeft de KvK nu een bredere rol dan voorheen. De nieuwe Kamer van Koophandel is ontstaan uit een fusie van 14 zelfstandige organisaties: 12 regionale Kamers van Koophandel, de Vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de Stichting Syntens. Koen Knol (met bril) en de bollenteler Jaap Leenen. Meer informatie over Go Bio!: www.gobio.nu